#92: TerrifiCon, Part One

#92: TerrifiCon, Part One